PROGRAMM

2017 aastal toimunud haldusreformi tulemusena loodud Valga vald – Eesti Lõunavärav – moodustati Valga linna ja Tõlliste, Õru, Karula ja Taheva valdadest. Uus, Eestis elanike arvult 79 omavalitsusest üheteistkümnes 15 486 elanikuga vald vajab jätkuvalt värsket vaadet ning julget ja kindlat tegutsemist. Vald on eelnevad neli aastat vajanud head juhti, et see ühtseks liita ning tervikpildina valda arendada. Selleks on vaja inimesi, kes tahavad panustada piirkonna arengusse ja omavad selleks vajalikke kogemusi. Valga vallal läheb hästi ainult siis, kui valla elanikud usuvad oma valda ja selle tegemistesse. 

Meie programmi lahutamatuks osaks on Valga valla ühinemislepingus arengukavad ning strateegilistes dokumentides sätestatud eesmärgid ning oleme valmis jätkama pikemaajaliste eesmärkide täitmisega. 

Juhtimine peab olema alati toetatud inimeste poolt ning Valga valla elanike austuse pälvib vallavalitsus, mille juhtimine on selge, tööülesanded vastavad tegelikele vajadustele, vastutus on kõigile arusaadav ja suhtumine töösse positiivne.

Vallavalitsuse juhtimine peab olema läbipaistev ja usaldusväärne, et tagada omavalitsuse tõrgeteta jätkusuutlik toimimine, edasiviivate ja elukeskkonna kvaliteeti tõstvate otsuste vastuvõtmine.

 • Haldusreformile järgnevalt kujunenud Valga vallavalitsuse struktuur ei ole piisavalt kaasaegne ega lähtu vajalikest teenustest. Keskendume struktuurselt protsesside kujundamisse, et töö toimuks võimalikult kiiresti ja inimestele arusaadavalt. Kaardistame puudujäägid ja tegeleme sellega, et iga inimene saaks vallalt võimalikult kiiresti positiivse vastuse ning rahva raha oleks kasutatud tõhusalt. 
 • Lubame valla jaoks olulistele ametikohtadele inimesed, kes valdavad teemat ja soovivad valdkonda arendada ning edasi viia. Meie ei aktsepteeri poliitilisi määramisi ametikohtadele, kus on vajalik mõelda laiemalt ja riigimehelikult.

Juhtivatel positsioonidel olevad inimesed peavad olema valmis oma tegevusi, plaane ja eesmärke selgitama ning kodanikel on õigus teada ja ametikohale määratul on kohustus vastutada ja selgitada oma nägemust, millised on plaanid. Mitte kedagi ei määrata ametikohale poliitiliste eelistuste ja kokkulepete alusel. Kriteeriumiks on teadmised, oskused, võimekus ja väärikus.

 • Võtame vastutuse ja julgeme rääkida ka halbadest asjadest ja probleemsetest kohtadest, pakkudes välja võimalikke lahendusi. Vastutuse võtmise julgus on ka peamisi vallavalitsuse ja vallavolikogu liikme kohustusi. Otsuseid tuleb teha tuleviku perspektiivi vaadates ning arvestada, et ka kümne aasta pärast suudaksime edukad olla – see eeldab ka karme ja kokkuhoidvaid valikuid ning tarkasid poliitikaid.
 • Kaasamine juhtimisse

Kaasata tuleb piirkondade aktiivseid inimesi, nende suhtumist, teadmisi ja oskusi. Ei piisa ainult näilisest kaasamisest, kus tegelikud otsused on juba varem tehtud. On hädavajalik kaasata kõiki osapooli, kelleks on nii hariduse, ettevõtluse, riiklike asutuste kui kodanikeorganisatsioonide ja huvigruppide esindajad. Ainult sellises koostöös leiame lahendused, mis tagavad kõige parema tulemuse ja näevad terviklikku pilti. Karta ei tohi ka kriitikuid, väga sageli on nad väärt kuulamist ja arvestamist.

Valla teenuste kvaliteeti peegeldab ametnike suhtumine ja motiveeritus. 

 • Asjaajamine peab olema kiire ja aus. Liigne bürokraatia ei tohi takistada ettevõtlikkust ning arengut ja paberid ei tohi kaduda kellegi lauasahtlisse, kust need ilmuvad välja viimasel lahendamiseks seatud tähtpäeval – töö peab saama tehtud võimalikult kiiresti ja hästi ning just vald peab olema isikutele toeks.

Vallavalitsus ja ametnikud on valla elaniku jaoks, mitte vastupidi. Vald läbi ametnike tegevuse saab hinnangu elanikelt. Mõistev ja toetav suhtumine ametniku poolt isiku teenusetaotlusele või probleemile lahenduse otsimisel peab olema reegel, mitte erand. Valla spetsialistid on proaktiivsed ja otsivad lahendusi, mitte ei leia põhjusi „käte laiutamiseks“. Lubame, et korrastame oma protsesse ning parandame jätkuvalt töö kvaliteeti ja motiveeritust! Avatud, motiveeritud, tulemustele orienteeritud ja heatujuline inimene on pool probleemi lahendusest.

 • Tõstame valla suutlikkust. Vaatame üle teenuste kvaliteedi kitsaskohad  ja muudame aastaid sissejuurdunud tegevuskava, et see vastaks uutele nõuetele ja vajadustele. 

Vallal on palju erinevaid kohustusi, mille täitmine tuleb tagada. Näeme, et uuendustega ei ole alati kaasa mindud ja uusi ülesandeid on lihtsalt ametnikele juurde pandud. Vaatame üle ülesanded, mis tuleb vallal täita ja korraldame nõutavatest teenustest tulenevalt vallavalitsuste ametite struktuurid ning protsessid. Vallavalitsusel peab olema võimekus jälgida nõuete täitmist vallas toimuva ehitustegevuse, heakorra, ürituste nõuetekohase läbiviimise jt tegevuste üle, mis mõjutavad valla üldilmet, turvalisust ja vallaelanike huvisid.

 • Valla struktuuriüksustele kinnitatakse tööplaan ja eesmärgid, mis tulenevad Valga valla arengukavast ja teistest strateegilistest dokumentidest ning pikaajalistest eesmärkidest.

Vallavalitsusel peab olema kindel eesmärk, kuhu soovitakse jõuda. Tegevused peavad olema edasiviivad ja eesmärgile suunatud, mis lähtuvad valla põhilistest väärtustest.

 • Tugevdame Valga valla menetlusvõimekust ja korrakaitseametniku ning järelevalvet teostavate isikute rolli. Vald peab  tagama oma isikute kaitse ja turvalisuse, see on üks peamisi eesmärke ja väärtusi.

Valga vallal peab olema võimekus ja julgus haldussundi rakendada ja nõuete rikkujaid trahvida või korrale kutsuda.

Ettevõtluse arendamine parandab kohalike inimeste ja kogukonna elujärge. Visionäärist ettevõtja on tugevaim alustala heale ja tasakaalustatud elukeskkonnale, sest ettevõtluse ja avaliku sektori üksteise mõistmisest võidab kogu piirkond. Valga vald on huvitatud tugevast ettevõtlusest, mis toetab omakorda kogu valla arengut. Selleks aga, et ettevõtjal läheks hästi, peab tal olema valla poolt partner, kes tema probleemidega ja mõtetega tegeleks ning tuge pakuks. Nimetagem valda siinkohal kasvõi halduriks, kes iga ettevõtja tegevusega on kursis ning suudab seda koostöös haridusasutuste, töökassa, ettevõtlusorganisatsioonide ning riigiga igakülgselt toetada. On hädavajalik, et vallas oleks loodud esmane kokkupuutepunkt, kust ettevõtja saaks tuge ja nõu.  

 • Hea ettevõtluskeskkond

Ettevõtluse parim toimimine vajab paratamatult paljude osapoolte ühist pingutust ning just vald saab oma koordineerivat rolli kasutada, et viia kokku nii tööjõuturu vajadused, haridus- ja noortepoliitika kui ka võimalikuid riiklikud ja üleeuroopalised struktuuritoetuste võimalused, mille abil ettevõtlust arendada. Ettevõtja ei ole üksi võimeline mõjutama haridussüsteemi ja näiteks kutsekooli ja täiendõppe tagamist, et valdkondades, kus oleks vajalik spetsialistide kättesaadavus, seda ka tegelikult oleks.

Ettevõtluse soodustamine vajab kõrgemal tasemel ettevõtluse arengukava, mis on valminud koostöös kohalike ettevõtjatega ja oluliste osapooltega ja mille elluviimiseks luuakse detailne tegevusplaan koos tegevust läbiviivate ja vastutavate struktuuriüksustega. Arengukava on suunatud vallale strateegiliselt tähtsate valdkondade toetamiseks. 

Lühemas perspektiivis tuleb koroonapandeemia tingimuste mõju leevendamiseks otsida ja leida võimalusi, mis tagaks ettevõtete kestmajäämise. Selleks on vajalik töötada välja ning kehtestada vastavad toetustingimused.

 • Kohtume ettevõtjatega regulaarselt, kuulame, toetame, julgustame.

Valga vald tunneb ka päriselt huvi ettevõtluse olukorra, arendamise ja uute ettevõtete eduka käivitamise osas. Lisaks regulaarsetele kohtumistele tutvutakse ettevõtetega kohapeal, et kaardistada olukorda. Kuidas omavalitsus muidu teab, mis toimub, kas vald pakub häid lahendusi jne.

Valga vallal peab olema kompetentsi ettevõtjate ja ettevõtlusega alustada soovivate isikute nõustamiseks, aitamaks leida sobivaim variant erinevate fondide ja meetmete rägastikust ning toetada neid kõikvõimalikul viisil, et ettevõtja piirkonnas edukalt hakkama saaks. Ainult lisandväärtust loovate ettevõtjate abil on vald võimeline edukalt arenema ja ilma ettevõtlust ja haridust toetamata leiame end ise olukorrast, kus sõltume riiklikust toetusest.

Valga vald peab ka tutvustama oma piirkonda piiriüleselt ning ettevõtjaid ja uusi võimalikke investoreid siia meelitama. Selleks on vajalik kohaliku ettevõtlus- ja arenguorganisatsiooni tegevuse suunamine ning laiem kandepind. 

 • Ettevõtlikkus tuleb tõsta au sisse juba maast madalast.

Tutvustame piirkonna ettevõtjaid juba lasteaia ja kooliastmes, andes võimaluse noortele ettevõtluse vormidega tutvuda ja läbi õpilas- ja minifirmade kätt proovida.

 • Kaugtöö võimaldamine

Toetame kaugtöö võimaldamist ja kaugtöökohtade loomist nii linna- kui ka maapiirkondades, kus selline töökorraldus on võimalik. Eelneva kahe aasta jooksul on töö olemus muutunud selliselt, et Valga vallas on võimalik teha väga spetsialiseerunud ja head tööd. Me ei saa jääda pidama puudulike kommunikatsioonide või  olmetingimuste taha ning vald peab selles osas olema inimestele toeks ja tagama võimalused kaugtöökohtade loomise läbi. 

Selleks, et Valga vallas oleks hea elada, tuleb pakkuda häid ja kaasaegseid teenuseid. Teenuste kvaliteedist sõltub elukeskkond. Kui elukeskkond on hea ja turvaline, soovivad inimesed Valga vallas elada ja ei lahku. Selle nimel tuleb pingutada. Inimeste soov Valgas elada on konkreetne tagasiside vallale, kas oma tööga on hakkama saadud.

 • Tasakaal linna ja maapiirkondade vahel. 

Omavalitsuse pakutavad teenused peavad olema kõigile kättesaadavad. Bussiliiklus, lasteaed, kool, raamatukogu, külakeskus peab olema samamoodi kättesaadav keskusest kaugemal elavatele inimestele. Kõikide piirkondade vahel peab olema tasakaalustatud areng ning kedagi ei tohi seada teisest ette või paremaks. Meie jaoks on olulised kõik piirkonnad ja nende mured ning rõõmud. Panustame võrdselt nii Laatre, Koikküla, Lüllemäe, Õru kui ka Valga linna ja teiste asumite arengusse ning üritame luua terviklikult toimivat valda.

 • Kõikide piirkondade hääl on kuuldav.

Vallavalitsus on nõu ja jõuga abiks külaelu arendajatele. Külade hääle jõudmine otsustajateni lahendatakse süsteemselt ning tagatakse valla kohalolu kõigis piirkondades. Meie jaoks ei ole aktsepteeritav, et vald koondub vaid ühte punkti ning teeme endast oleneva, et läbi erinevate ümarlaudade, piirkondlike esinduste ja toimivate teeninduskeskuste saaksid tehtud kaalutletud ning kõiki hõlmavad otsused.

Külade ja Valga asumite avalikes huvides elluviidavaid projekte toetatakse valla eelarvest ning kogukonnaliikumistele ollakse võimalikult palju toeks, sest vaid sel viisil muutub piirkond elavaks.

Korraldame teeninduskeskuste rolli selliseks, et vähemalt nelja maapiirkonna kohta on loodud kaks kohaliku arengu spetsialisti ametikohta, kes panustavad piirkondade arengusse ja kaitsevad nende huve. Alternatiivselt on võimalik kaaluda kohaliku arengu küsimuste lepingulist delegeerimist piirkondlikele mittetulundusühendustele. 

Toetame piirkondade arengukavade loomist ning arvestame kohalikke sisendeid ka valla igapäevases juhtimises. 

 • Haridus on Valga valla tuleviku võti.

Iga Valga valla inimene peab olema kindel, et tema lapse huvisid ja võimeid arvestavat haridust on võimalik saada Valga valla koolides. Alg- ja põhiharidust saab omandada võimalikult kodule lähedal olemasoleva koolivõrgu baasil. Iga laps saab käia oma kodukoha lasteaias. Koolid peavad olema kõik valla tähelepanu keskmes ning õpivahendite ja investeeringute olemasolu tuleb tagada Harglast Tsirguliina ja Valgani.

Sarnaselt üldharidusele peab olema kõigile võrdselt kättesaadav ka huviharidus. Maapiirkondade lastel ja noortel peab olema võimalus tarbida huvitegevust ja huviharidust teistega võrdselt ning jätkame selle parendamiseks tööd. Tagame toetussüsteemi olemasolu ning mõistliku ühistranspordi korralduse ja püüame valikut järk-järgult aina suurendada, et kõik saaks teha seda, mida nad tõesti soovivad.

Aitame igati kaasa Valga Gümnaasiumi arengule, et Valga noored saaksid kodulähedaselt kvaliteetset ja konkurentsivõimelist gümnaasiumiharidust ning ei peaks piirkonnast lahkuma. Noorte tulevikuperspektiiv ei saa sõltuda nende taustast või elukohast. 

Koolieelsete lasteasutuste töötajad peavad olema väärikalt tasustatud ja tuleb leida võimalus ja vahendid nende õpetajate, õpetaja abide ja tugispetsialistide palgatõusuks. 

Tugispetsialistid on oluline osa õpikeskkonnast ja iga abivajaja peab saama talle vajalikku tuge. Selleks teeme koostööd erinevate asutuste vahel, et igal pool oleks olemas vastavat pädevust omavad tugispetsialistid, kelle ülesandeks on toetada ja aidata lapsi ning nende perekondi.

Valga 2.1 valimisliit seisab selle eest, et lapsed ja noored, kes on käinud Valga valla lasteaias, omandanud alg- ja põhihariduse Valga valla koolides, on võimelised probleemideta jätkama õpinguid eestikeelses gümnaasiumis, kutsekoolis ja hiljem ülikoolis. Toetame koolides ühte hoidva ja meeskondliku vaimsuse teket, sest kool ei ole vaid tundide andmise koht- kool kasvatab kodukandi üle uhkust tundvaid noori, kes tahavad Valga vallas elada ja siia panustada. 

 • Hoiame ja leiame motiveeritud noorsootöötajaid.

Valga vald peab tegema rohkem, et tagada tõhus ja kvaliteetne noorsootöö. Selleks tuleb tagada kaasaegsed võimalused nii noortele kui ka noortega tegelevatele inimestele. Taastada tuleb auväärsed Valga noortekeskuse ruumid ning panustada ka erinevates maapiirkondades asuvate noortekeskuse harude taristusse. Lisaks infrastruktuurile tuleb tagada ka rahaline tugi, et noortele põnevaid ettevõtmisi ja võimalusi pakkuda. Panustame läbi erinevate programmide, fondide ja poliitikate, et teha meie noortele kvaliteetne noorsootöö kättesaadavaks. 

 • Aktiivseid noori tuleb panna tähele ja anda neile võimalus.

Valga 2.1 valimisliit peab oluliseks toetada aktiivsete noorte tegevust, kes ise otsivad võimalusi vaba aja huvitavaks sisustamiseks. Noorte häält tuleb kuulda võtta ja noortel tuleb lasta ise tegutseda. Toetada tuleb ka alternatiivseid ettevõtmisi. Valgas on väga hästi toimiv noortekeskus, ekstreemspordihall, spordiklubid ja kõikvõimalike kultuuri- ja huvitegevustega tegelevad noored. Aktiivsed noored ja nende lahedad ideed muudavad elu noortepäraseks ning valla ülesandeks on neid toetada ja noorte võimalusi ainult järjepidevalt avardada! 

 • Ühistransport ja teed

Valla ühistransport peab olema elanike vajadustele vastav. Olemasolevad ühendused, kaasa arvatud õpilaste ja lasteaialaste koolibussid, peavad alles jääma ning üle tuleb vaadata kohaliku ühistranspordi korraldus, et tagada kõigi jaoks parimad lahendused. Vald saab teha palju, et kujundada liinivedu ja kasvõi bussipeatuste korraldust.

Loomulikult on Valga 2.1 valimisliidu üheks prioriteediks piirkonna teed, mis on valla pea et olulisemaks taristuks, mille korrashoiust sõltub palju. Tagame asjakohase teehoolduse ning viime lõpuni oluliste teede rekonstrueerimise (sh Tambre tee, Lõuna, Metsa, J. Kuperjanovi jne tänavad).

 • Terves kehas terve vaim!

Valla elanikke tuleb motiveerida liikuma. Selleks tuleb anda võimalused, millele ei saa vastu seista. Rohkem kergliiklusteid piirkondade ühendamiseks Valga linnaga on elementaarne, mida saaksime toetada. Ühendused Valgast läbi Sooru ja Tsirguliina Lüllemäele ei ole kuidagi ebamaised soovid ning tegeleme juba praegu Sooru kergliiklustee terviklahenduse saavutamisega ning andsime sisse taotluse Hargla keskuse ja koolimaja vahelise lõigu katmiseks. Samuti on võimalik luua tervisesportlaste jaoks piisavad võimalused Valga linnale lähemates piirkondades, näiteks Valga-Jaanikese-Viljandi mnt kaudu tervikliku ühenduse loomisega või Pedeli paisjärve ääres asuva valgustuse täiustamisega jne. 

Terve vaimuga tuleb terve keha. Tuleb teha selgitustööd, et vaim oleks tark, et keha tuleb treenida ning end vormis hoida.

Siinkohal on oluline panustada ka muu infrastruktuuri ja võimaluste tagamisse. Olgu nendeks vajalik spordihoone ehitamine Priimetsa kooli lähedusse või näiteks laskurklubi ja maadlejate toetamine nendele vajalike tingimuste loomisel. Sport on valdkond, kus saaks alati rohkem ja paremini ning panustame sellesse nii palju kui suudame.

 • Kiire reageerimine.

Tugevdame protsesse, et vallakodanikel oleks võimalik valda probleempunktidest teada anda ning iga teavitus saaks ka vastuse ja võimaliku lahenduse.

 • Väärikas suhtumine ja abivalmidus ning tervishoid.

Valga vallas asuvate hoolekandeasutuste pakutavate teenuste kvaliteet on prioriteet. Jätkame Valga linna ja piirkonna hoolekandeasutuste, sh Taheva Sanatooriumi ja piirkondade tugisüsteemide ja asutuste arendustööga. Taastame valla tugevama kohalolu ning panustame aktiivselt ka MTÜ Paju Pansionaadid arengu kavandamisse.

Seisame selle eest, et Valga Haigla tagaks piirkonnale olulised teenused ning tervishoiusüsteemi olemasolu toetaks kohaliku elukeskkonna toimimist. Haigla on meie jaoks oluline ning tervishoid peab jääma kättesaadavaks kõigile ja kodulähedaselt, seda nii haigla kui ka perearstide näol. Tähelepanu tuleb pöörata nii suurematesse kui ka väiksematesse probleemidesse, alustades haigla juures asuva parkla laiendamisest, et tagada töötajate ja külastajate jaoks parimad lahendused ning lõpetades üldise regionaal- ning tervishoiupoliitikaga. Kaasajastame ja toetame lahendusi, mis tagaksid omastehoolduse hea kvaliteedi ning inimväärika elu kõigile. Ka vald peab panustama inimeste hoolduskoormuse vähendamisse ja nende töö- ja pereelu ühildamisse.

Hoiame oma piirkonna eakaid ning tunnustame neid, kui olulisi kogukonna liikmeid. Selleks tuleb tagada ka eakatele väärikas vananemine koos tegevuste, kogukonna ja suhtlusega.

 • Kultuuritegevus.

Kultuuriasutuste roll piirkondlike traditsioonide ja eripära kandmisel muutub suuremaks ja saab Valga valla poolt toetatud. Valla eelarvest toetatakse mittetulundusühenduste projektide elluviimist ja ülevallalise kultuuritegevuse toimimist. 

Toetame piirkonnaülese koordinaatori ametikoha loomist, et vallal oleks tervikpilt kultuuritegevuse käekäigust ning vald suudaks tagada kõikides piirkondades toimivad lahendused. Ära tuleb kasutada kõiki varasemate valdade piirkondi ja eripärasid, et tekiks olukord, kus Valga vald oleks tervikuna huvitav ja ligitõmbav. See eeldab üritusi Sooru järvest Harglani ja tugevat keskust Valga linna näol.

Oleme turvalisuse ja ohutuma elukeskkonna kujundamisel headeks partneriteks Kaitseliidule, Päästeametile ja Politsei- ja Piirivalveametile, aidates kaasa turvalisuse koostöövõrgustiku loomisel. Samas tugevdame oluliselt valla rolli, et tagatud oleks korrakaitse ja avalik kord. Eeskätt vald on see, kes tagab läbi planeeringute ja oma tegevuse vallas vajaliku turvalisuse. Ohutuse tagamiseks ja süütegude ära hoidmiseks lisame linna ja asulatesse turvakaameraid ja tagame kohalolu. Peame looma olukorra, kus mitte keegi ei tunne end Valga vallas ebakindlalt ja ohustatuna.

 • Toetame vabatahtlikku tegevust

Väärtustame kogukondlikku vabatahtlikkust. Toetame kohalikul initsiatiivil tuginevate vabatahtlike päästeühingute loomist ja nende kujunemist ohutuse kompetentsikeskusteks ning jätkame abipolitseinike ja Kaitseliidu toetamist.

 • Panustame turvalisusesse

Jätkame Valga vallas kasutuseta hoonete ja vallaruumi üldise ohutusega tegelemist. Koostööd tehakse hoonete omanikega ja ollakse aktiivsed projektitaotluste esitamisel ning panustatakse sellesse, et vallaruum ja elukeskkond oleks avatud ning turvaline ja puhas.